Yazı Boyutu : Yazıyı Küçült Yazuyu Büyüt
Hafize ZÜLÜFLÜ
Hafize ZÜLÜFLÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILACAK OLAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI..
12 Şubat 2011 Cumartesi 21:07


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILACAK OLAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI VE TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI KARŞISINDAKİ DURUMU

 

 

Hafize ZÜLÜFLÜ

İçişleri Bakanlığı

Mah. İd. Gn. Md.

Şube Müdürü

 

I. GİRİŞ

Bilindiği gibi, 10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine; “ 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.” şeklinde bir fıkra eklenerek öğrencilere yönelik ticari faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına belediyeler ve il özel idarelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

 

Bu yazıda; 10 Aralık 2010 tarihinden sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek olan özel öğretim kurumlarının işyeri açma izin harcı ve tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı karşısındaki durumu ele alınacaktır.

 

II. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:…

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.….

 

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:…

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek….

 

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek…

 

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.   Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

 

Madde 2- Bu Kanunda geçen;…

b) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

 

c) Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını,

 

d) Yabancı okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları,

 

e) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,

 

             f) Dershane: Öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

 

g) Çeşitli kurslar: Kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

 

h) Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,

 

i) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarını,

 

j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

 

k) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

l) Milletlerarası özel öğretim kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarını,

 

m) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

n) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler adına seçilen kişiyi,

 

o) Uzaktan öğretim kurumu: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları,ifade eder.

 

Madde 3-  Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verilir. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren onbeş iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Bakanlıkça onbeş iş günü içinde karara bağlanır.ZKurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. Kurum açma izni verilmesi, binanın kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun ve yeterli bulunmasıyla birlikte aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır:

 

a) Ders araç-gerecinin kurumun amaç ve ihtiyaçları için yeterli olduğunun bir rapor ile tespit edilmesi.

 

b) Kurumun; yönetici, öğretmen ve diğer personelinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacaklarının belgelendirilmesi.

 

c) Kurumun yönetmelikleriyle öğretim programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması.

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim yılının otuzuncu gününden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Kurumlara ad verilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz. Askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz.

 

             (Ek fıkra: 28/11/2010-6082/19 md.) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

 

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

 

Madde 81- Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir.

Madde 84- Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır….

                                     Harcın Tutarı (YTL)

                        En az               En çok

       3. İşyeri açma izni harcı:

    (beher metrekare için işin mahiyetine göre)                       0,10                 1

    Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz….

    B) Yukarda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde tutularak belediye meclislerince tespit olunur….

 

Madde 58 – Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

 

Madde 59 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.

 

Madde 60 – (Değişik: 30/12/2004-5281/20 md.) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.   

 

Madde 61 – Tatil  Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

 

Adi ortaklıklarda harcın muhatabı:

 

Madde 62 – Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 

6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

 

Madde 11 - Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır….

 

Madde 12 - Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır:

 

1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satılması yahut kiraya verilmesi;

 

2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;

3. Her çeşit imal veya inşa;

4. Madencilik;

5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat;

6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;

7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;

8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;

9. İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;

10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;

11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;

12. Acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.

Fabrikacılık, ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.

 

394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN [1]

 

Madde 1 – On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir.

 

(Son fıkra mülga:27/5/1935-2739/4 md.)

Madde 2 – Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

 

Madde 3 – (Değişik:2/4/1956-60/1 md.)

             Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.

 

Madde 4 – Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır :

A – (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar ve tephirhaneler.

 

B – Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hidematı umumiyei belediye, vakı veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve edevatı ihzar edecek müesseseler;

 

C – (Değişik 1/12/1926-936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler, munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.

 

D – (Değişik 1/12/1926-936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler.

E – Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatının bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;

 

Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.

 

F – (Ek:2/4/1956-60/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün, incir, üzüm, meyankökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, pancar gibi, zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler.

 

I)                           (Ek:27/4/1972- 1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler.

 

Madde 5 – (Değişik: 23/3/1950 - 5620/1 md.)

Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.

Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden istisna edilebilir.

 

Madde 6 – Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günleri çalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere birer gün mezuniyet verilir.

 

Madde 7 – Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına işleyip de Müdafaai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on beş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.

 

Madde 8 – İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.

 

Madde 9 – İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası tanzim edilerek belediye başkanlığına tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve muteberdir.(1)

 

Madde 10 – (Değişik: 23/1/2008-5728/4 md.)

Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Madde 11 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 12 – İşbu kanun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbikı, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK [2]

Madde 10- “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyeri açmak İşyeri Açma İzni Harcına tabidir.

 

Bu harcın uygulanmasında işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle baka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.”

 

Madde 11- “İşyeri Açma İzni Harcı, Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca gösterilen esaslar içinde, aynı Kanunun 84 üncü maddesinde belirlenen tarifeye göre hesaplanır.

 

Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı gözönünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5 000 m2 ye kadar olan kısmı harca tabi değildir. Bu miktarı aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamaz.”

 

Madde 12- “Bir işyerindeki faaliyet türünün veya müstecirin değişmesi Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından yeniden işyeri açma sayılır.

 

Madde 13- “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerini faaliyete geçirmeden önce belediyeye, işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburdurlar.”

 

III. DEĞERLENDİRME

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE AÇILACAK OLAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İŞYERİ AÇMA İZİN HARCINA TABİ MİDİR?

 

10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6082 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine; “ 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.” şeklinde bir fıkra eklenmiş ve özel öğretim kurumlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatının Milli Eğitim Bakanlığınca verileceğini hüküm altına almıştır. Bu değişiklik ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi yetkisi düzenlenmiş ancak, işyeri açma izin harcının dayanağı olan 2464 sayılı Kanunda bir düzenleme yapılmamıştır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, işyeri açma izin harcının yasal dayanağı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde yer alan “ Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir.” hükmüdür. Bu hüküm, “İşyeri Açma İzni Harcı”nı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme şartına bağlamamış, belediye veya mücavir alanlar içerisinde işyeri açılmasını harca tabi tutmuştur.

 

Kanunun bu hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi “ Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyeri açmak İşyeri Açma İzni Harcına tabidir. Bu harcın uygulanmasında işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.”, 13 üncü maddesi “ Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerini faaliyete geçirmeden önce belediyeye, işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburdurlar.” hükümlerini taşımaktadır.

 

Burada akla, özel öğretim kurumlarının işyeri veya ticarethane niteliği taşıyıp taşımadığı gelebilir. 5580 sayılı Kanunda Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları olarak tanımlanmıştır.

 

Yine bu Kanundaki tanımlar çerçevesinde okul kavramı içerisine; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullar;

 

 Dershane kavramı içerisine; öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumları,

 

Çeşitli kurslar kavramı içerisine; kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları,

 

Özel eğitim okulu kavramı içerisine; özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu,

 

Motorlu taşıt sürücüleri kursu kavramı içerisine; motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumları,

 

Öğrenci etüt eğitim merkezi kavramı içerisine; öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları,

 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kavramı içerisine; özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumları,

Uzaktan öğretim kurumu kavramı içerisine; çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumlar,

 

Girmekte olup, görüldüğü üzere özel öğretim kurumları kavramı çok geniş bir alanı kapsamakta ve bu kurumlar özellikle büyük kentlerde bir bedel karşılığında hizmet vermekte, bir başka ifadeyle ticari faaliyette bulunmaktadırlar. Nitekim, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 11 inci maddesinde t icarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır denilmiş, 12 nci maddesinde ise, aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benzeyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır denilmiş ve sayılan işler arasına “hususi mektep”leri de almıştır. Yani, 6762 Kanun kapsamında özel okullar ve nitelikçe özel okula benzeyen kurumlar ticarethane sayılacaktır. İşyeri kavramı ise mevzuatta en geniş olarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde “Mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.” şeklinde tanımlanmış olup, burada özellikle özel öğretim kurumları vurgulanmamıştır. Ancak, ticarethane sayılan bir yer dolayısıyla işyeri olarak tanımlanacağından, 2464 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ve bu hükmün uygulanmasında dair Yönetmelik hükümlerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde işyeri açanlar,   işyerine ait bilgileri içeren beyannameyi belediyeye verecekler ve beyannamede yer alan bilgiler baz alınarak, 2464 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ve Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre işyeri açma izin harcı hesap edilecek ve peşin olarak tahsil edilecektir.

 

Sözü edilen Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre, açılmış bir işyerinin faaliyet türünün veya müstecirinin değişmesi, yeni bir iş yeri açma sayıldığı için böyle durumlarda yeni başvuru yapılacak ve ruhsat alınarak harç ödenecektir. Bu durumda, belediye ve mücavir alan sınırları içinde açılan bütün işyerlerinden harç alınacaktır.

 

Mevzuata göre belediye sınırları içinde faaliyete geçecek olan işyerlerinden harç almak için herhangi bir şart aranmamaktadır. Ancak, mücavir alan sınırları dahilinde açılacak işyerlerinden bu harcı almak için 16.9.1981 gün ve 17460 sayılı resmi Gazetede yayımlanan (2) Seri Nolu tebliğe göre,

-           Taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması,

-           Mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması şarttır.

Yukarıda yazılı genel şartların yerine getirilmiş olması durumunda mücavir alanlarda başka herhangi bir şart aranmadan ilgili belediyece İşyeri Açma İzni Harcı uygulanacaktır.

 

İşyeri Açma İzin Harcı, 2464 sayılı Kanun’un 84 üncü maddesinde beher metrekare için işin mahiyetine göre 0,10-1 YTL arasında tespit edilmiştir. Tespit edilen bu miktarlar arasında kalmak kaydıyla aynı Kanunun 96 ncı maddesinin (B) bendi gereğince,   mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınarak belediye meclislerince kararlaştırılacaktır. Ancak, bu miktar hiç bir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamayacaktır.

 

Öte yandan, açılma ruhsatını belediyelerden almasa dahi, işyeri açma izin harcının ödeneceğine örnek teşkil edecek yargı kararları da bulunmaktadır. Bu kararlara örnek olarak; “Eczane açabilmek için 6197 sayılı Yasa uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan izin alınmasının yeterli bulunduğu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası uyarınca da belediyelere işyeri izin harcı ödenmesi gerektiği …”ne dair Danıştay Sekizinci Dairesinin E. 1987/239, K. 1987/644 sayılı kararı ile “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kaynak suyu işletme ruhsatı verilen ve .......... Memba Suyu adı altında faaliyete geçen işyeri için İşyeri Açma İzin Harcının tahakkuk ettirilmesinde isabetsizlik bulunmadığı”na dair Danıştay Dokuzuncu Dairesinin E.1987/2812 ve K.1988/2107 sayılı kararı gösterilebilir.

 

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA AÇILACAK OLAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İŞYERİ AÇMA İZİN HARCINA TABİ MİDİR?

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında açılacak olan işyerlerine yetkili idare olarak il özel idareleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Ancak, işyeri açma izin harcı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almış olup, bu Kanun ise belediyelerde uygulanmaktadır. Mevcut durumda işyerlerinin il özel idarelerince ruhsatlandırılmasından dolayı alınacak harçlara ilişkin mevzuatta bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, il özel idarelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sonucunda harç alınıp alınmayacağı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görüş ve genelgeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Bu konuda İzmir İl Özel İdaresine gönderilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28.7.2005 tarihli ve 81918 sayılı yazısında;

 

İl özel idarelerince ruhsatlandırılan işyerleri için harç alınıp alınmayacağına dair ilgi yazınız incelenmiştir.

İşyerlerinin il özel idarelerince ruhsatlandırılmasından dolayı alınacak harçlara ilişkin mevzuatta bir hüküm yer almamaktadır. Ancak, bu konuda bir düzenleme yapılıncaya kadar 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin “o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü uyarınca il genel meclisince bu hususta ücret tarifesi belirlenebileceği değerlendirilmektedir.” şeklinde açıklama yapılmış olup, durum böyle devam ederken, il özel idarelerince belirlenen ücret tarifeleri hakkında İçişleri Bakanlığına yapılan başvuru bu defa anılan Bakanlığının Hukuk Müşavirliğince incelenmiş ve 27.11.2007 tarihli ve 14047 sayılı görüş yazısı hazırlanmıştır. Bu görüş yazısına dayanılarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce çıkarılan 20.05.2009 tarihli ve B.05.0.MAH.0.06.01.00/12949-40210 sayılı genelgede ise;

Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 27/11/2007 tarihli ve 14047 sayılı görüş yazısında;

1. İl özel idarelerince işyerlerinin ruhsatlandırılmasından dolayı alınacak harçlara ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmadığından, bazı il özel idarelerince bu konuda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine göre ücret tarifesi belirlendiğinin görüldüğü, bu uygulama her ne kadar harç tarifesi olarak değil de ücret tarifesi olarak adlandırılsa da, işyerlerinin ruhsatlandırılması işinin 5302 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan ilgililerin isteğine bağlı hizmetlerden sayılamayacağı ve alınan paranın ruhsat harcı niteliğinde olduğu,

2. Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı amir hükmü çerçevesinde, her ne ad altında olursa olsun bu yükümlülüklerin kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiği, 5302 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine göre il genel meclisinin ancak il özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak hizmetler için ücret tarifesi belirleyebileceği, kendisine kanunla verilen ve yapılması zorunlu görevler için ücret belirleyemeyeceği, 5302 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre “Kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek” yetki ve imtiyazının il özel idaresine kanunla verildiği, bu nedenle il genel meclislerinin ruhsat harcı niteliğinde ücret tarifesi belirleyemeyeceği,

3. Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı hükmü çerçevesinde il özel idarelerinin yasal bir düzenleme yapılmaksızın, 5302 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine dayanarak vergi, resim, harç niteliğinde olan mali yükümlülükler getiremeyeceği belirtilmektedir.

Konunun il özel idarelerine duyurulması ve uygulamanın buna göre yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim .” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu genelge üzerine, il özel idarelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken ücret adı altında da herhangi bir gelir elde edilemeyecektir.

Bu konunun çözümü ancak, kanun değişikliği yapılarak sağlanabilecektir.

 

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VEYA DIŞINDA AÇILACAK OLAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCINA TABİ MİDİR?

 

Bilindiği gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarında yani 02.01.1924 tarihinde 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun; gerek işletme sahiplerinin, gerekse bu işletmelerde çalışanların haftada bir gün dinlenmelerini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, Kanun küçük ek ve değişikliklerle günümüzde de yürürlüğünü korumaktadır. Kanunun nüfusu 10 bin ve üzerindeki belediyelerde uygulanması zorunludur. On binin altında nüfusa sahip olan yerlerde Kanunun uygulanması ise belediye meclisi kararına bağlıdır. Ancak, Kanun her ne kadar işletmelerin haftada bir gün işini tatil etmesini emrediyorsa da, halkın günlük ihtiyaçları ve işletmelerin faaliyet konuları ve yaptıkları işin niteliği dikkate alınarak bazı iş yerleri bu zorunluluktan müstesna tutmuştur. Fakat, bu istisnadan yararlanmak isteyen işyerleri, aynı Kanun uyarınca belediyeden izin alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

 

Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; 394 sayılı Kanun uyarınca, nüfusu 10 bin ve daha yukarı olan kentlerimizde bütün fabrika, imalat yeri, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethanelerle sanayi ve ticarete ilişkin bütün müessese ve bağlantıları haftada bir gün işini tatil edecektir. Eğer bu Kanunun nüfusu 10 binden az olan ve ekonomik olarak gelişmiş beldelerimizde uygulanması isteniyorsa belediye meclisinden karar alınarak, karar kesinleştikten sonra usulüne göre ilan edilip mahalli mülki amire gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Kanun hem bu Kanunun uygulanmayacağı, zirai, avcılık, ormancılık gibi işleri saymış, hem de bu Kanun uygulanmasına rağmen halkın eğlenme, dinlenme, gezme, yeme, içme vb. ihtiyaçlarını karşılayan işyerlerinin hafta tatilinden istisna olacağını düzenlemiştir. Hafta tatilinden (yani pazar günleri kapalı olmaktan) istisna işyerleri Kanunun 4 üncü maddesinde;

 

a)       Hastaneler, dispanserler, eczaneler, doktor ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları,   hamamlar,   etüdhaneler, kirli şeylerin temizlendiği yerler,

b)        

c)       Vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon, liman, iskele, istasyon, gümrüklerde yükleme ve boşaltma işyerleri, deniz ve kara nakliye işyerleri, tıbbi alet ve edevat satıcıları,

 

d)       Matbaalar, günlük gazete bayileri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, Türk Hava Kurumu piyango satış şubeleri,

e)       Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler,

 

f)        Bozulacak madde imal eden müesseseler,

g)       Yapıcılık, tuğlacılık, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, manav gibi zirai ve sınai ürünlerin işlendiği veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler,

h)       Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler,

olarak sayılmıştır.

 

5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumları 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen istisna işyerleri arasında sayılmamasına rağmen, çeşitli kurslar veya dershaneler vb. yerler nitelik itibariyle 4 üncü maddede sayılan işyerleri gibi pazar günleri faaliyet göstermektedir. Bu takdirde söz konusu yerler, Kanunun 8 inci maddesi uyarınca belediyeden izin almak zorundadır. Kanuna göre, bu istekte bulunacak işyerleri; müesseselerinin çeşidi, niteliği, şartları, çalıştırdıkları işçi sayısını belirten bir bildirimle belediyeye başvuracaklar ve buralara “ruhsat” alacaklardır. Alınan bu ruhsatlar 1 yıllık olup, süresi bitince yenilenmesi gerekmektedir. Hafta tatilinde Çalışma Ruhsatı almadan pazar günleri işyerlerinin açılması halinde, belediye zabıtası buraları kapattırarak, bir tutanak düzenleyecek ve belediye başkanlığına tevdi edecektir.

 

Hafta tatili çalışma ruhsatı harcı ise, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda değil, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiştir. Bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlanan işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

 

394 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan veya burada sayılan işyerleri niteliğinde olan işyerleri ve müesseseler, pazar günleri ve ulusal bayram günlerinde işyerini açarak çalışabileceklerdir. Bu hak kendilerine Kanunla verilmiştir. Ancak, bu istisnadan yararlanmak için yine aynı Kanunun 8 inci maddesine göre belediyeden izin almak ve “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı” ödemek zorundadırlar.

 

2464 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde harcın miktarı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere aynı Kanun’un 96 ncı maddesinin (B) bendi gereğince,   mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınarak belediye meclislerince kararlaştırılacaktır.

 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.          Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında açılmış olan özel öğretim kurumlarının hafta tatili çalışma ruhsatı hususuna gelince; 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 8 inci maddesi “ İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir .” hükmünü amirdir. Hafta tatili uygulamasına dair özel bir kanun niteliğinde bulunan 394 sayılı Kanuna göre belediye sınırları dışında bulunan işyerlerinden hafta tatilinde (Pazar günleri) çalışmak isteyenler en yakınındaki belediyeye başvurarak harçlarını yatırmak suretiyle hafta tatili çalışma ruhsatını o belediyeden alacaklardır.

 

IV. SONUÇ

Sonuç olarak yukarıdaki mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde açılacak olan özel öğretim kurumları, hangi belediye sınırı dahilinde açılmışsa o belediyeye işyeri açma izin harcı ödeyecektir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında özel öğretim kurumu açılmasında ise, mevcut yasal düzenlemeler karşısında il özel idarelerine işyeri açma izin harcı ödenmesi söz konusu değildir.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında açılmış olan özel öğretim kurumlarının pazar günleri faaliyetlerini sürdürmeleri halinde ise, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre en yakın belediyeye başvurarak hafta tatili çalışma ruhsatı almaları ve harcını da ödemeleri gerekmektedir.

 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- İlgili mevzuat hükümleri

- İçişleri Bakanlığı görüş ve genelgeleri

 [1] 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda "Cuma" günü gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

[2] Söz konusu Yönetmelik 21.8.1981 gün ve 17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu köşe yazısı toplam 12040 defa okundu.
Bu içeriğe ait yorum yok. İlk ekleyen siz olmak ister misiniz?
Yazarın Diğer Yazıları
ŞEHİR HABERLERİ
YAZARLAR
ALINTI YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET
Yenilenen web sitemizi nasıl buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
İdare Eder
Kötü
Anket Sonuçları

Sitene Ekle   |   Reklam   |   Künye   |   RSS
Copyright © 2019 Yerel Yönetim Haberleri. Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR